Experience with the CoRe System in Slovakia by Stanislav Zicho

0

This post is also available in: Chinese (Traditional), French, German, Italian, Spanish, Greek, Hungarian, Indonesian, Portuguese (Brazil), Romanian

I’ve been working as the natural therapist and an adviser in nutrition for people suffering obesity and diabetes since 1998. Last 6 years I’ve been co-operating with an Asian company producing alternative medical devises (I was the director of its affiliated company in Bratislava and Nitra). These devises are focused on the improvement of the health condition by applying chiropractic, massage, thermotherapy, acupressure and moxibustion.

I’ve been joyously working with Inergetix CoRe every day for already one year and I can assure you that I’ve made it a great helper in diagnosing clients and in therapy.

In the presence, when the development of the „modern“ medicine and the pharmaceutics’ companies widens the numbers of sick people,  in the time, when we cure symptoms not the reason of the disease, in the time, when the health of people has become a huge business, in the time, when a lot of people are suffering and untimely dying because of uncorrected diagnostic und uncorrected cure, the INERGETIX company in CoRe system of Dr. Kiran Schmidt offers you the feasible solution: exact diagnosis and specific cure on the information and energetic level focused on removing reasons of disease.

In my opinion these (as mentioned below) are the advantages that make my job simpler. They also improve my reputation and increase the number of my clients (my daily average number of clients is  6 – 7 ):

–          Simple handling of CoRe system and the technical support – clearly written handbook and an amazing technical support helped me not only to know CoRe system but also to use it in practice. CoRe has simple and adaptive interface and graphics. It also has a simple and compendious documentation for every client.

–          Flexibility and universality of CoRe system – I’ve adapted the whole system to my own needs so today I can work in the way that respects my individuality and in the way I prefer the most. I’ve created my own remedy trays and my own specific practices by using helpful and adjustable protocols CoRe also provides. What I’ve created could also use my colleagues so I can anytime exchange it for trays that I need from them.

–          Fast and exact differential diagnosis of CoRe system by using six filters – Entering the symptoms of client (by his own words) to special filters increase the participation of client in the detection and the removal of the real causes of the health issues. On the other hand it also constricts the detection to „ significant things „. CoRe is able to make the quick analysis of the client’s condition also by using all of the remedy trays at once. It helps me and my client to get the results even on the first session which would normally takes a few months. In this way we can reveal things that don’t have to seem significant on the first sight however after the integration of all of the discovered facts we can step by step understand the causes of the client’s symptoms and the causes of disease. CoRe helps to identify the hard metals, chemical elements, parasites, missing nutrients, weakened organs, stress … everything that affects the health and the healing process.

–          Selection of evaluation’s modes – CoRe works on the level of four fields. So I can focus on spiritual, information, energetic or physical area. The results I can obtain are understandable and specific and they help me to create objective image about the health condition of the client.

–          Innovation and constant improvement of the CoRe system – For the last year of working with the CoRe system it fascinates me how Dr. Kiran Schmidt has been working on its improvement. Almost every month has my CoRe system been increasing, improving and enhancing through the updates so it provides me more and more options for my job.

–       Tight connection with the company Inergetix and with Dr. Kiran Schmidt – Constant expansion of my knowledge in the informative-energetic medicine and quantum physics is related to the explanations and briefing that I can still find on the official websites of the Inergetix company and also in appearances of Dr. Kiran Schmidt on the special seminars and conferences all over the world. Regular correspondence from Dr. Kiran Schmidt is very important for my personal improvement. It always gives me information that I need. Experiences and references from other therapists working with the CoRe system are very important for me too. I feel the unbelievable synergy with people who work as the therapists using the CoRe system but also with people who works in Inergetix even though I don’t know them.

–       „Virtual Doctor“ function – I very appreciate this CoRe system function and I use it a lot. By this function I send the conclusion from the diagnosis and remedies in the form of the sound’s frequency therapy to my clients. They can look at them and archive them also with the recommended therapy under their own access name and code. It is very sophisticated and effective! It saves their time and money!

–       Information and energy Balancing – I’m able to set this balancing based on results of health condition analysis quick and effectively. I can check the process of balancing on screen.

–       Organ method – I like using this method from CoRe system a lot. It’s basically about interacting with client on the informational level, in which I can analyse and balance the resonated information about the particular body organs and the organ systems. Attributes and process of healing are shown on column graphs. Using this method I can recognise healthy organs and detect weakened organs. This method brings valuable results in helping weakened organs.

–       Informing physical substances – CoRe system is able to make an imprinting of revitalisation informations to various substances, or objects. This method is very popular and effective, that’s why I like to use it a lot. It also helps to decrease expenses, such as homeopathic, that I now can generate myself using CoRe system. Imprinting is mostly done into colloids silver, but I use also Inergetix bracelets a lot.

——————————————————————————————-

Mgr. Zicho Stanislav
Sv. Vincenta 2
821 03 Bratislava
T: 00421819035
—————————————————————————————————————————————————————-

Od roku 1998 pracujem ako prírodný terapeut a poradca vo výžive ľudí s obezitou a cukrovkou. Posledných 6 rokov som spolupracoval s jednou ázijskou firmou vyrábajúcou alternatívne zdravotnícke pomôcky (bol som riaditeľom jej pobočiek v Bratislave a v Nitre), ktoré boli zamerané na zlepšenie zdravotného stavu človeka aplikáciou chiropraktiky, masáže, termoterapie, akupresúry a moxovania.

S Inergetix CoRe systémom pracujem nadšene už jeden rok takmer každý deň a môžem zodpovedne povedať, že som ním získal úžasného pomocníka či už pri diagnostikovaní svojich klientov, alebo pri ich liečbe.

V súčasnosti, keď rozvoj „modernej“ medicíny a farmaceutických firiem rozširuje počty nemocných ľudí, v súčasnosti, keď sa liečia len príznaky onemocnení a nie ich príčiny, v súčasnosti, keď sa zdravie človeka stalo obrovským biznisom, v súčasnosti, keď na zlú diagnózu a zle prevedenú liečbu trpí a predčasne zomiera obrovské množstvo ľudí … ponúka spoločnosť INERGETIX v CoRe systéme Dr. Kirana Schmidta komplexné riešenie: presnú diagnózu a cielenú liečbu na informačnej a energetickej úrovni zameranú na odstránenie príčin onemocnení.

Tu sú podľa môjho názoru výhody CoRe systému, ktoré mi každý deň zjednodušujú moju prácu, zlepšujú moju reputáciu a zvyšujú počet mojich klientov, ktorých mám dnes denne priemerne 6 – 7:

–       Jednoduché ovládanie CoRe systému a technická podpora – Jasne napísaný návod na použitie a fantastická technická podpora mi umožnili CoRe systém a jeho prednosti nie len rýchlo spoznať, ale aj rýchlo používať v svojej praxi. CoRe má jednoduché rozhranie a grafiku, ktoré sa dajú jednoducho prispôsobiť. Rovnako má jednoduchú a prehľadnú dokumentáciu pri každom klientovi.

–       Flexibilita a univerzálnosť CoRe systému – Celý systém som si postupne prispôsobil svojim vlastným potrebám, čo mi dnes umožňuje pracovať spôsobom, aký mi najviac v mojej praxi vyhovuje a ktorý absolútne rešpektuje moju individualitu. Vytvoril som si vlastné zásobníky nápravných prostriedkov, ako aj vlastné špecifické postupy prostredníctvom nastaviteľných užitočných protokolov, ktoré CoRe tiež ponúka. To, čo som sám vytvoril a bolo by to pre niekoho užitočné, som vymenil za zásobníky od kolegov, ktoré boli zase užitočné pre mňa.

–       Rýchla a presná diferenciálna diagnóza CoRe systému s použitím šiestich filtrov – Zadanie klientových príznakov do špeciálnych filtrov jeho vlastnými slovami na jednej strane zvyšuje klientovu participáciu na hľadaní a odstraňovaní skutočných príčin jeho zdravotných problémov, na strane druhej sa tak zúži vyhľadávanie na „podstatné veci“. CoRe je schopný vykonať rýchlu analýzu klientovho stavu aj s použitím všetkých zásobníkov naraz, čo umožňuje mne a môjmu klientovi už na prvom stretnutí získať výsledky, ktorých zisťovanie by trvalo za normálnych okolností niekoľko mesiacov. Takto sa môžu neraz odkryť veci, ktoré sa na prvý pohľad nemusia zdať významné, ale po integrácii všetkých nájdených skutočností postupne dochádza k porozumeniu o príčinách klientových zdravotných problémov a príznakov. CoRe pomáha identifikovať v organizme klienta napr. ťažké kovy, chemické prvky, parazity, chýbajúce výživové látky, oslabené orgány, stres … proste všetko čo vplýva na zdravie a na proces liečby.

–       Voľba hodnotiacich režimov – CoRe pracuje na úrovni 4 polí a ja mám tak možnosť sústrediť sa na duchovnú, informačnú, energetickú, alebo fyzickú oblasť. Výsledky, ktoré takto získam sú potom ľahko zrozumiteľné a špecifické a pomáhajú mi tak vytvoriť objektívny obraz o klientovom zdravotnom stave.

–       Inovácia a neustály rozvoj CoRe systému – To, čo ma za uplynulý rok práce s CoRe systémom neuveriteľne fascinuje je to, ako Dr. Kiran Schmidt neúnavne pracuje na jeho zlepšovaní. Takmer každý mesiac prostredníctvom Updatov sa môj CoRe systém rozširuje, skrášľuje a zlepšuje a dáva mi tak ďalšie a ďalšie možnosti pre moju prácu.

–       Úzky kontakt so spoločnosťou Inergetix a s Dr. Kiranom Schmidtom – Neustála expanzia mojich vedomostí v oblasti informačno-energetickej medicíny a kvantovej fyziky úzko súvisí s vysvetleniami a informáciami, ktoré nachádzam na oficiálnych stránkach spoločnosti Inergetix, ale aj v nespočetnom množstve vystúpení Dr. Kirana Schmidta na odborných seminároch a konferenciách po celom svete. Veľmi vzácna je pre mňa v smere môjho osobnostného rozvoja pravidelná mesačná elektronická korešpondencia od Dr. Kirana Schmidta, ktorá mi vždy poskytne tie informácie, ktoré práve potrebujem. Užitočné sú pre mňa tiež skúsenosti a referencie ostatných terapeutov pracujúcich s CoRe systémom. Cítim neuveriteľnú synergiu s ľuďmi, ktorí pracujú s CoRe systémom ako terapeuti, ale aj s ľuďmi, ktorí pracujú pre spoločnosť Inergetix, napriek tomu, že ich osobne nepoznám.

–       Funkcia „Virtual Doctor“ – Veľmi oceňujem túto funkciu CoRe systému, ktorú aj často využívam. Výsledky diagnózy a nápravné prostriedky v podobe zvukovej frekvenčnej terapie zasielam pomocou tejto funkcie svojim klientom, ktorí si takto môžu prezerať a archivovať  pod vlastným prístupovým menom a heslom svoje výsledky spolu s odporúčanou terapiou. Veľmi sofistikované a účinné! Šetri mi to čas a peniaze!

–       Informačné a energetické vyvažovanie  Viem takéto vyvažovanie na základe výsledkov analýzy klientovho zdravotného stavu veľmi rýchlo a ľahko nastaviť. Výsledky vyvažovania môžem priebežne vidieť na monitore.

–       Orgánová metóda – Veľmi rád využívam túto metódu CoRe systému. Ide tu o prácu s klientom na informačnej úrovni, kedy môžem vyhodnocovať a vyrovnávať vyrezonované informácie o špecifických častiach telesných orgánov a orgánových systémov. Načítané hodnoty ako aj stav zlepšenia ukazujú výsledkové stĺpce. Touto metódou viem rýchlo rozpoznať zdravé orgány, ako aj oslabené orgány. Oslabeným orgánom svoji ch klientov viem touto metódou väčšinou veľmi účinne pomôcť.

–       Informovanie fyzikálnych substancií – CoRe systém dokáže uskutočniť potlač (imprinting) nápravných informácií do rôznych substancií, či predmetov, pre neskoršie použitie klientom. Aj túto možnosť pre jej obľúbenosť a účinnosť rád využívam. Znižujú sa mi tak náklady na nákup napr. homeopatických liekov, ktoré si viem s CoRe systémom vyrobiť sám. Potlač robím najčastejšie do koloidného striebra, ale často používam tiež špeciálne Inergetix náramky J.

Share.

About Author

Inergetix Founder Born on 1962 in Stuttgart/Germany, Founding of the Instrument Systems Corp Munich.

Leave A Reply